คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า

ขอกราบอาธารณาบารมี
พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเหนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้าเพื่อ..ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเทอญ
จากนั้นทำตามได้เลยครับ
” อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ “
เมื่อว่าคาถาจบ คาบที่ 1 ก็กำหนดอาราธณาพุทธนิมิต
อยู่เบื้องหน้าของศีรษะของเรา และ ทรงพุทธนิมิตนี้เอาไว้
” อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิอิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตัง พุทธปิติอิ “
ว่าคาถาจบที่ 2 ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์หนึ่ง อยู่เบื้องขวา
ของศีรษะของเรา และ ทรงพุทธนิมิตทั้งหมดเอาไว้

slotxo

” อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ “
ว่าคาถาจบที่ 3 ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์ อยู่ด้านหลังของศีรษะเรา และ ทรงพุทธนิมิตเอาไว้
” อิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ “
ว่าคาถาจบที่ 4 ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์ อยู่ด้านซ้าย และ ทรงพุทธนิมิตเอาไว้

” อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ ” ว่าคาถาจบที่ 5 ก็กำหนด
พุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของศีรษะของเรา และ ทรงพุทธนิมิตเอาไว้

” อิงติปิโสวิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ ” ว่าคาถาจบที่ 6 ก็กำหนด
พุทธนิมิตอีกพระองค์ อยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของศีรษะของเรา และ ทรงพุทธนิมิตเอาไว้

” อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตัง พุทธปิติอิ ” ว่าคาถาจบที่ 7 ก็กำหนด
พุทธนิมิตอีกพระองค์ อยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของศีรษะของเรา และ ทรงพุทธนิมิตเอาไว้

” อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตัง พุทธปิติอิ ” ว่าคาถาจบที่ 8 ก็กำหนด
พุทธนิมิตอีกพระองค์ อยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของศีรษะของเรา และ ทรงพุทธนิมิต
เอาไว้ทั้ง 8 พระองค์เรียงวนรอบศีรษะของเรา

xoslot

” อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ “ว่าคาถาจบที่ 9 กำหนด
พุทธนิมิตพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่เสด็จประทับกึ่งกลางศีรษะเป็นยอดมงกุฎเปล่งประกายพรึก
ทุกๆพระองค์เป็น มงกุฎเพชรพระพุทธเจ้าทั้งเก้าพระองค์บนเศียรเกล้าของเรา

เมื่อทำได้แล้วจะเข้าใจได้ทันทีว่าคาถานี้ทำไมจึงมีชื่อว่า คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า และ ให้ทรง
มงกุฎพระพุทธเจ้านี้เอาไว้ตลอดเวลาเป็นการทรงอารมณ์ในพุทธานุสตกรรมฐาน
คืนเดียวเห็นผลมีความก้าวหน้ามาเล่าให้เพื่อนๆท่านอื่นฟังด้วยครับ
คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
อิติปิโส วิเสเสอิ
อิเสเส พุทธะนาเมอิ
อิเมนา พุทธะตังโสอิ
อิโสตัง พุทธะปิติอิ
คาถามงกุฏพระพุทธเจ้า: คาถามงกุฏพระพุทธเจ้า เป็นพ่อแม่แห่งคาถา เป็นคาถาสำคัญอันผู้ศึกษาสรรพวิชาต้องเรียนรู้สำหรับครอบคาถาทั้งปวง คาถามงกุฏพระพุทธเจ้า ใช้ภาวนาเสกล้างหน้าทุกวันตอนเช้า จะเสริมสง่าราศี เสริมอำนาจบารมี ป้องกันผองภัย แคล้วคลาดศาสตราอาวุธ ป้องกันภูติพราย ภยันตรายทั้งปวงทั้งหลายไม่มาแผ้วพาน ใช้ได้สารพัดตามแต่จะอธิฐาน
คาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์
นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง
อุมิอะมิ มะหิสุตัง สุนะพุทธัง สุอะนะอะ
คาถา เย ธัมมา ฯ
.. เย ธัมมา เหตุ ปัปภวา , เต สัง เหตุง ตถาคะโต , เต สัญ จะ โย นิโรโธ จะ , เอวัง วาที มหาสมโณ ฯ
(ธรรมทั้งหลายเหล่าใด มีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตเจ้า ตรัสรู้เหตุแห่งธรรมนั้น อนึ่ง ความดับอันใดที่มีอยู่ พระตถาคตเจ้า ตรัสรู้ ความดับแห่งธรรมนั้น ฯ) — คาถาศักดิ์สิทธิ์โบราณตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศก (มีใช้ตั้งแต่ศรีวิชัย ถึง สมัยนครปฐม ในไทย และแพร่หลายตั้งแต่ สมัย ร. 4)

คาถาอภัยปริต
.. สัพเพ พุทธา พลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะ ยัง พลัง , อรหันตา นัญจะ เต เชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ
(.. พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนทรงพระกำลังทั้งสิ้น พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีกำลัง
เช่นเดียว กัน ข้าพเจ้าจะขอผูกอำนาจแห่งกำลังเหล่านั้น ไว้เป็นเครื่องคุ้มครอง รักษาตัวข้าพเจ้า ฯ)(คุ้มครอง
ป้องกัน รักษาแล ฯ)

จันทรประภา และ สุริยประภา
.. นะโม เต พุทธวีวัตถุ วิปปมุตโตสิ สัพพธิ, สัมพาธ ปฏิปันโน สมิ ตัสสะ เม สรณัง ภวะ ฯ
(ข้าพเจ้า ขอนมัสการองค์พระพุทธเจ้าผู้กล้าหาญ และพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวง บัดนี้ข้าพเจ้าตกอยู่ในความคับขัน ขอพระองค์ จงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า ฯ … บริกรรมภาวนาในยามคับขัน ทุกกรณี ฯ คาถาพระราหูแล ฯ)

อภัยปริต
.. ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา , ภยัปปัตตา จะ นิพภยา, โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา , โหตุ สัพเพปิ ปาณิโน ฯ
(ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่กำลังมีทุกข์ จงพ้นทุกข์ ที่กำลังมีภัย จงพ้นภัย ที่กำลังมีโศก จงพ้นโศก ฯ –
มนต์บทนี้ท่านว่าเป็นมหามนต์ มนต์สูงเยี่ยม – บุญญลาภัง มหาเตชัง วัณณกิตติ มหายสัง – เป็นมนต์ที่ทำให้มีลาภ มีอำนาจยิ่งใหญ่ มีผิวพรรณผ่องใส มีชื่อเสียง ยศศักดิ์ยิ่งใหญ่)

วัฏฏกปริต (คาถานกคุ่ม)
.. สันติปักขา อปัตตนา , สันติปาทา อวัญจนา , มาตา ปิตา จะ นิกขันตา , ชาตะเวทะ ปฏิกกะมะ ฯ
(ด้วยปีกข้าฯ มีอยู่ก็จริงแต่บินไม่ได้ เท้าของข้าฯ มี แต่ยังเดินไม่ได้
พ่อแม่ของข้าฯมีก็ออกไปหาอาหาร ข้างนอกยังไม่กลับ ขอให้ไฟป่า จงออกไปห่างจากข้าพเจ้าเถิด ฯ โบราณว่าเป็นสุดยอดคาถาป้องกันภัย กันไฟไหม้ กันเพลิงลุกลามได้สุดยอด)

คาถาเมตตาหลวง
.. สุขัง สุปะติ สุขัง ปฏิพุฌติ, นะปาปะกัง สุปินัง ปัสสติ ,มนุสสานัง ปิโย โหติ, อมนุสสานัง ปิโย โหติ, เทวะตา รักขันติ, นาสสะ อัคคีวา วิสังวา สัตถังวา กะมะติ ฯ
(คาถาสุดยอดเมตตาหลวง ที่ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ใช้ลงเหรียญ เมตตาของท่าน อันลือลั่น)

คาถากะลาตาเดียว
.. เอกะ จักขุ นาฬิเกลา สุริยประภา จันทรประภา ราหูคาหา สัตตะ รัตนะ สัมปันโน มณีโชติ ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชะตะ สะมิทธา อะหัง วันทามิ เม สะทา ฯ
(เป็นมหาลาภ ค้าขายดีเยี่ยม เป็นมหาอุดดีนัก ช่วยสะเดาะเคราะห์ดีนักแล ฯ)

โพชฌังคปริต (แก้ไข้)
โพชฌังโค สติสังขาโต ธัมมานัง วิจโยตถา วิริยัมปิ ปัสสัทธิ โพชฌังคา จ ตถา ปเร
สมาธุ เปกขโพชฌังคา สัตเตเต สัพพทัสสินา มุนิตา สัมมนักขาตา ถาวิตา พหุลีกตา
สังวัตตันติ อภิญญายะ นิพพานายะ จ โพธิยา ฯ
(ให้บริกรรมแก้ไข้ แก้โรคภัย ให้ผู้อื่นสวดให้ฟังยิ่งดี มีผลสุดเหลือประมาณแลฯ : คาถาย่อว่า ดังนี้ สะ ทะ วิ ปิ ปะ สะ อุ ฯ )

เครดิตฟรี

กรณียเมตตาสูตร(เมตตา แผ่เมตตา)
สุขิโนวา เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตา ภวันตุ สุขิตัตตา ฯ

เมตตา มหานิยม

1.นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ อิธะคะมะ เมกะมุอุ นะกะอะปิ อิสะวาสุ อิกะวิติ มาโลกาสัง ลภันตุมา ฯ
2.สัพเพชนา พหูชนา เมตตาสุขัง จ มหาลาภัง ปิยัง มะมะ นาสังสิโม พุทธัสสาหัง นิยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง ยะโมมิตตา มนุสสา จ นะเมตตา โม กรุณา ฯ
3.นะเห็นทัก นะรักกัน นะพุทโธ นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ นะจับจิต โมจับใจ พุทอาลัย ธากรุณา ยะเอ็นดู ประสิทธิเม อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ฯ สำหรับพระผงสมเด็จหลวงปู่แก้วนี้ ทำเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2513 ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นจำนวน50,000 เศษ เก็บไว้ 40,000 องค์ เพื่อไว้สมนาคุณแก่ผู้มีศรัทธา นอกนั้นนำไปบรรจุไว้ในกรุพร้อมทั้งแม่พิมพ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์ และเป็นหลักชัยของวัดสุทธิวาตวรารามในอนาคตสืบต่อไป รูปลักษณะของพระสมเด็จของสมเด็จรุ่นนี้ ทำเป็นแบบสมเด็จทั่วๆ ไปรูปองค์พระนั้น จำลองมาจากพระประธานในพระ-อุโบสถของวัดสุทธิวาตวราราม คือ นั่งขัดสมาธิ บนแท่นสูง มีผ้าทิพย์ห้อมลงมาด้านล่าง มีเส้นโค้งรอบองค์พระ ส่วนด้านหลัง ทำเป็นซุ้ม 3 ยอด ตรงกลางซุ้ม มียันต์อุณาโลมเขียนเอาไว้ ด้านล่างซุ้มมีอักษรว่า “แก้วสุทธิ” สำหรับส่วนผสมของพระผงสมเด็จนี้ ค่อนข้างจะหนักไปในจำพวกเกษรดอกไม้-ผงแร่-ผงว่าน 108-ผงจากดิน 8 จังหวัด-ผงอิทธิเจปฐมัง และผงอื่นๆ ตามกรรมวิธีของการทำ เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลวงปู่ได้ทำการลงอักขระทุกองค์โดยลงทีละองค์จนครบ แล้วทำการปลุกเสกในพรรษา ครบไตรมาศ นับว่าเป็นพระผงสมเด็จที่ทำถูกวิธีและทำด้วยปราณีรอบคอบจึงเป็นที่นิยมของพวกชอบพระผงทั่ว ๆ ไป แต่พวกชาวสมุทรสาครชอบเรียกพระผงรุ่นนี้ว่า “สมเด็จน้ำท่วม” เพราะในวันที่เริ่มจัดทำก็เกิดปรากฏการณ์ประหลาดน้ำได้ท่วมวัดเป็นที่อัศจรรย์ต่อผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง

สล็อต xo