ประวัติพระครูปัญญาวุฒิสุนทร วัดแสงบูรพา ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

พระดีในสุรินทร์

พระครูปัญญาวุฒิสุนทร (คุน ปญฺญาวุฑโฒ)

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์

เจ้าอาวาสวัดแสงบูรพา ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1 ประวัติ

2 บรรพชาอุปสมบท

3 การศึกษา

4 การศึกษาดูงาน

5 มูลนิธิปัญญาวุฒิสุนทร

slotxo


ประวัติ

พระครูปัญญาวุฒิสุนทร ชื่อเดิม คุน พิชนารี เป็นบุตรของนายปลอด และนางซิม พิชนารี เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472 ที่ หมู่ 6 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

บรรพชาอุปสมบท

พระครูปัญญาวุฒิสุนทร (คุน ปญฺญาวุฑโฒ)อุปสมบท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2493 ที่วัดแสงบูรพา ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์โดยมี พระประภากรณ์คณาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์พระตรอก เป็นพระกรรมวาจา พระสิริ อินทญาโน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษา

พ.ศ. 2493-2496 บวชและจำพรรษาที่วัดแสงบูรพา ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ กษาธรรม-บาลี สอบได้นักธรรมชั้นตรี ศึกษาภาษาขอม (เขมร) ที่ประเทศกัมพูชา

พ.ศ. 2497 ศึกษาธรรม-บาลี ที่วัดชัยมงคล (ละเบิก) ที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และสอบได้นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. 2498 ไปศึกษาที่วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สอบได้เปรียญธรรม 3, 4, 5 สำนักเรียนวัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีชั้นสูง
พ.ศ. 2511-2515 กลับไปสอนที่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ ที่วัดกลางสุรินทร์ วัดคุ้มเหนือ (วัดเทพสุรินทร์ในปัจจุบัน) และวัดสุวรรณาราม (วัดหลักวอ)
พ.ศ. 2516-2518 จำพรรษาที่วัดแสงบูรพา ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดแสงบูรพา – จนถึงปัจจุบัน สอบได้เปรียญธรรม 6 จากสำนักเรียนจังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน แก่พระครูปัญญาวุฒิสุนทร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้ถวายเอง

พ.ศ. 2554 สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

การศึกษาดูงาน

พระครูปัญญาวุฒิสุนทร ได้รับนิมนต์ให้เดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางพุทธศาสนากับประเทศต่างๆ ทั้งในเอเซียและยุโรป ดังนี้

xoslot

 1. ประเทศอินเดีย
 2. ประเทศญี่ปุ่น
 3. ประเทศจีน
 4. ประเทศอียิปต์
 5. ประเทศตุรกี
 6. ประเทศกรีก
 7. ประเทศมาเลเซีย
 8. ประเทศกัมพูชา
 9. ประเทศลาว
 10. ประเทศเวียดนาม
 11. ประเทศสวีเดน
 12. ประเทศนอร์เวย์
 13. ประเทศเดนมาร์ก
 14. ประเทศฟินแลนด์

นอกจากการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้ว ท่านยังศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำการเกษตรของประเทศต่างๆ และนำความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรไปทดลองประยุกต์ใช้ในพื้นที่แปลงเกษตร และพื้นที่ได้รับบริจาคและ ซื้อเพิ่มเติม โดยเฉพาะการปลูกป่าชุมชน การทำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ผลงานดีเด่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พระครูปัญญาวุฒิสุนทร ได้เป็นผู้นำในการนำพาชาวบ้าน ประพฤติปฏิบัติธรรม ให้รู้จักการเสียสละ มุ่งพัฒนาและช่วยเหลือส่วนรวม ดังมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

การสนับสนุนด้านการเกษตร และการส่งเสริมด้านอาชีพ
สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา แก่โรงเรียนในชุมชน
จัดตั้งกองทุนการศึกษาในโรงเรียนบ้านสวาย โรงเรียนสวายวิทยาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย และโรงเรียนบ้านโคกเมืองของตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์
ได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิลาราม ตำบลสวาย
การส่งเสริมการทำการเกษตรตามโครงการพระราชดำริ การนำพื้นที่ที่ได้รับบริจาคและซื้อเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ทำกิน และสร้างบ้านเอื้ออาทรเพื่อให้เป็นที่พักอาศัย และทำการเกษตรแบบพอเพียง อีกทั้งยังได้สนับสนุนการประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่ การเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงสุกร ฯลฯ นอกจากนี้

ได้ริเริ่มพัฒนาระบบการเกษตรแบบผสมผสานโดยทำการเกษตรอินทรีย์

การอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้แก่ การปลูกป่าชุมชนประจำตำบล โดยนำพื้นที่จากการบริจาคและการซื้อเพิ่มเติมเพื่อปลูกต้นไม้ นานาชนิด เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลัง และเป็นสมบัติของชาติสืบต่อไป ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ ได้ไปศึกษาดูงานจากประเทศต่างๆ

ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย จากผู้สูงอายุสู่นักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้เห็นความคุณค่าของภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ การส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่น

ได้ริเริ่มการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านสวายร่วมกับประชาชนในชุมชน เพื่อให้เป็นสมบัติของชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ยังได้สนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมผู้สูงอายุชุมชน กิจกรรมผู้พิการ มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสในชุมชน กิจกรรมเกษตรชุมชนพึ่งตนเอง การส่งเสริมการทำห้องสมุดตามสถานที่ต่างๆ และการส่งเสริมการเรียนหนังสือของผู้ด้อยโอกาส พระภิกษุ สามเณร ได้ริเริ่มการจัดตั้งมูลนิธิต่างๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชน ได้แก่

 1. มูลนิธิแสงบูรพา สถานที่ติดต่อ วัดแสงบูรพา ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 2. มูลนิธิปัญญาวุฒิสุนทร สถานที่ติดต่อ 266 หมู่ที่ 6 อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านสวาย อ.เมืองสุรินทร์
 3. นิธิตาตอมจอมสวาย สถานที่ติดต่อ วัดตาตอมจอมสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์

มูลนิธิปัญญาวุฒิสุนทร

ประวัติความเป็นมา ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2537 สถานที่ตั้ง วัดแสงบูรพา 165 หมู่ที่ 5 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีพระครูปัญญาวุฒิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดแสงบูรพา เป็นผู้ให้ทุนเริ่มต้นในการจดทะเบียนมูลนิธิ และเป็นประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯก่อนที่จะมีการเสนอจัดตั้งเป็นมูลนิธิปัญญาวุฒิสุนทรนั้น นายธีระพล สุลินทาบูรณ์ ไวยาวัจกร วัดแสงบูรพา ได้เชิญคณะกรรมการวัด ลูกศิษย์ และบุคคลต่างๆ เพื่อประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับเงินบริจาคจากลูกศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธาถวายพระครูปัญญาวุฒิสุนทร และท่านให้นำเงินดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการ สรุปว่าควรนำเงินที่ท่านให้นั้น จัดตั้งเป็นมูลนิธิ และขออนุญาตนำพระราชทินนามของท่าน ใช้ตั้งชื่อมูลนิธิฯ และเพื่อเป็นเกียรติที่ท่านสนับสนุนอีกด้วย โดยมี นายธีระพล สุลินทาบูรณ์ เป็นประธานมูลนิธิ ว่าที่ ร.ต. เสนาะ พรหมสวัสดิ์ เป็นเลขานุการมูลนิธิ ในขณะนั้น และสถานที่ติดต่อในปัจจุบัน 266 หมู่ที่ 6 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ โทร 044-546580

เครดิตฟรี

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

 1. เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน
 3. เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ดีงาน
 5. ดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์ร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่าง ๆ
 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิ

 1. มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 2. กิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มสตรี
 3. กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. กิจกรรมกลุ่มเกษตรชุมชนพึ่งตนเอง
 5. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่มูลนิธิให้การช่วยเหลือ

 1. กลุ่มนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
 2. กลุ่มผู้พิการ
 3. กลุ่มผู้สูงอายุ
 4. กลุ่มเด็ก และเยาวชน
 5. กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ

สล็อต xo

พื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย

 1. จังหวัดสุรินทร์
 2. จังหวัดบุรีรัมย์