Day: March 8, 2021

หลวงปู่หนูอินทร์ พระเกจิเมืองน้ำดำ

พระราชศีลโสภิต” หรือหลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกท่านจนติดปากว่า พระอาจารย์หนูอินทร์ เป็นพระเถระผู้มีความรู้ด้านวิทยาคม เคร่งครัดต่อการฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐาน และแตกฉานในพระธรรมวินัยด้วยกิตติศัพท์แห่งพุทธาคมทำให้ท่านเป็นที่ เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระสงฆ์ที่รักความยุติธรรม ยกย่องคุณงามความดีของบุคคล และฟื้นฟูสภาพจากสำนักวิปัสสนาที่ไม่มีอะไรเลย จนกลายเป็นวัดที่โดดเด่น คือ วัดป่าพุทธมงคล จนกลายเป็นที่รู้จักกันทั่วปัจจุบันสิริอายุ 73 ปี พรรษา 51 ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์, เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย […]

Continue reading