Day: April 10, 2021

ประวัติ พระครูภาวนาภิมณฑ์ (หลวงปู่สุข ธมฺมโชโต) วัดโพธิ์ทรายทอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติ พระครูภาวนาภิมณฑ์(หลวงปู่สุข ธมฺมโชโต) วัดโพธิ์ทรายทอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์พระครูภาวนาภิมณฑ์ หรือหลวงปู่สุข ธมฺมโชโต เดิมชื่อ สุข นามสกุล ยอดเยี่ยมแกร เป็นบุตรของ นายโฮ และนางแฮม ยอดเยี่ยมแกร อาชีพทำนา ท่านเป็นบุตรคนที่ ๔ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๒๑ […]

Continue reading