Day: April 14, 2021

ประวัติหลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

พระครูวิบูลย์ปัญญาวัฒน์ หรือ หลวงปู่ผาด ฐิติปัญโญ วัดบ้านกรวด เป็นวัดเก่าแก่ประจำ อำเภอ บ้านกรวด ตั้งขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี มีอายุนับถึง ปัจจุบันไม่น้อยกว่า 120 ปี ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 เมษายน พุทธศักราช 2469 มีพระพุทธรูปศิลา อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระประธานในพระอุโบสถ […]

Continue reading