Day: April 15, 2021

ส่องพระให้เห็นถึงธรรม

ส่องพระให้เห็นถึงธรรม การมานับถือเครื่องรางของขลังที่เป็นพระพุทธปฏิมาหรือที่เป็นพระธรรมก็ยังดีกว่าไปเอาสิ่งอะไรต่ออะไร อย่างอื่นมาถือเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์ . สล็อตออนไลน์ ทุกวันนี้ เราให้ความสนใจกับวัตถุมากกว่า สิ่งที่เป็นนามธรรม จึงได้ให้คุณค่ากับสิ่งที่จับต้องสัมผัสได้ มากกว่าสิ่งที่จับต้องสัมผัสไม่ได้ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย ได้เสด็จอุบัติขึ้นมาบนโลก ได้ทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ ของมวลมนุษยชาติด้วยน้ำพระธรรมคำสอนของพระองค์ ซึ่งเป็นไปเพื่อขจัดความยึดมั่น ถือมั่น ในสังขารทั้งปวง อันเป็นเหตุนำสันติสุขแท้จริงมาสู่จิตใจของผู้ปฏิบัติตามจนมาถึงวันนี้แม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้วก็ตาม แต่ชาวพุทธทั้งมวลยังคงระลึกถึงพระคุณความดีของพระองค์ ซึ่งยังคงอยู่อย่างเป็นอมตธาตุ อมตธรรม เมื่อบุคคลใดประพฤติ ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์อย่างจริงจังแล้ว ก็จะได้สัมผัสพระพุทธคุณ ของพระองค์ด้วยจิตของผู้นั้น […]

Continue reading