ประวัติและปฎิปทา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง “ต้นตำรับ พระมหาชน คนไทยพุทธ”

พระราชพรหมยาน
(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

เกิดเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐ เดิมชื่อสังเวียน
เป็นบุตรคนที่ ๓ ของนายควง นางสมบุญ สังข์สุวรรณ เกิดที่ตำบลสาลี
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีพี่น้อง ๕ คน เมื่ออายุ ๖ ขวบ
เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาล วัดบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จนจบชั้นประถมปีที่ ๔ เมื่ออายุ ๑๕ ปี เข้ามาอยู่กับท่านยายที่บ้านหน้าวัดเรไร
อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี ในสมัยนั้น และได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณ
อายุ ๑๙ ปี เข้าเป็นเภสัชกรทหารเรือ สังกัดกรมการแพทย์ทหารเรือ

สล็อตออนไลน์

พออายุครบบวชอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ วัดบางนมโค โดยมีพระครูรัตนาภิรมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิหารกิจจานุการ
เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์เล็ก เกสโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ อายุ ๒๑ ปี
สอบได้นักธรรมตรี อายุ ๒๒ ปี สอบได้นักธรรมโท อายุ ๒๓ ปี สอบได้นักธรรมเอก

ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๘๑ ได้ศึกษาพระกรรมฐาน จากครูบาอาจารย์หลายท่าน
อาทิเช่น หลวงพ่อปาน โสนันโท วัดบางนมโค, หลวงพ่อจง พุทธสโร วัดหน้าต่างนอก,
พระอาจารย์เล็ก เกสโร วัดบางนมโค, พระครูรัตนาภิรมย์ วัดบ้านแพน, พระครูอุดมสมาจารย์ วัดน้ำเต้า,
หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ, หลวงพ่อเนียม วัดน้อย, หลวงพ่อโหน่ง วัดอัมพวัน (วัดคลองมะดัน)

และหลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ พ.ศ. ๒๔๘๑ เข้ามาจำพรรษาที่วัดช่างเหล็ก อำเภอตลิ่งชัน ธนบุรี
เพื่อเรียนบาลี ต่อมาสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค

jumboslot

ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดอนงคาราม หลังจากนั้นได้เป็นรองเจ้าคณะ ๔ วัดประยูรวงศาวาส
เป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโค และย้ายไปอยู่อีกหลายวัด พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงมาอยู่วัดท่าซุง
บูรณะซ่อมสร้างและขยายวัดท่าซุง จากเดิมมีพื้นที่ ๖ ไร่เศษ จนกระทั่งเป็นวัดที่มีบริเวณ
พื้นที่ประมาณ ๒๘๙ ไร่ พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่
“พระสุธรรมยานเถร” พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่
“พระราชพรหมยาน ไพศาลภาวนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”

มรณภาพ
ตุลาคม ๒๕๓๕ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
ได้อาพาธด้วยโรคปอดบวมอย่างแรง และติดเชื้อในกระแสโลหิต เข้ารักษาที่โรงพยาบาลศิริราช
และมรณภาพที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๕ เวลา ๑๖.๑๐ น.

ตลอดระยะเวลาที่อุปสมบทอยู่ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
ได้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ กล่าวคือทางด้านชาติ
ได้สร้างโรงพยาบาล , สร้างโรงเรียน , จัดตั้งธนาคารข้าว , ออกเยี่ยมเยียน ทหารหาญของชาติ

และตำรวจตระเวณชายแดน ตามหน่วยต่างๆ เพื่อปลุกปลอบขวัญและให้กำลังใจ
ได้แจกอาหาร , ยา , อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และแจกวัตถุมงคลเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ ทั่วทั้งประเทศ

ทางด้านพระศาสนา ได้สั่งสอนพุทธบริษัทศิษยานุศิษย์ใ ห้มุ่งพระนิพพานเป็นหลัก
โดยให้ประพฤติปฏิบัติกาย , วาจา , ใจ , ในทาน , ในศีล และในกรรมฐาน ๑๐ ทัศ
และมหาสติปัฏฐานสูตร ได้พิมพ์หนังสือคำสอนกว่า ๑๕ เรื่อง และบันทึกเทป
คำสอนกว่า ๑,๐๐๐ เรื่อง นอกจากนี้ยังได้แสดงธรรม เทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ ยังเดินทางไปสงเคราะห์คณะศิษย์ในต่างจังหวัด
และต่างประเทศทุกปี

เครดิตฟรี

ทางด้านวัตถุ ท่านได้ช่วยสร้างพระพุทธรูป และถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนา มากกว่า
๓๐ วัด รวมทั้งการบูรณะฟื้นฟู วัดท่าซุงด้วยเงินกว่า ๖๐๐ ล้านบาท ได้สร้างพระไตรปิฎก,
หนังสือมูลกัจจายน์ และถวายผ้าไตร แก่วัดต่างๆ ปีละไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ไตร

ทางด้านพระมหากษัตริย์ ท่านได้สนองพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชประสงค์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

ศูนย์ฯนี้ได้ดำเนินการสงเคราะห์ราษฎร ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐

งานของศูนย์ฯ มีทั้งการแจกเสื้อผ้า , อาหาร และยารักษาโรค แก่ราษฎรผู้ยากจน ,
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ , การส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกรักษา
พยาบาลราษฎรผู้เจ็บป่วย , การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ที่เรียนดีแต่ยากจน ,
การบริจาคทุนทรัพย์ให้แก่มูลนิธิ และโรงพยาบาลต่างๆ ฯลฯ

นับได้ว่าพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

สล็อต

เป็นปูชนียบุคคล ผู้อยู่ด้วยความกรุณา พร่ำสอนธรรมะและสิ่งที่เป็นประโยชน์
สงเคราะห์เกื้อกูลมหาชน ด้วยความเมตตากรุณา สมกับเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส แท้จริงองค์หนึ่ง.