Day: June 4, 2021

วิวัฒนาการในการศึกษาพระเครื่อง

วิวัฒนาการในการศึกษาพระเครื่อง จากข้อมูลที่ปรากฏเบื้องต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การเกิดพระพิมพ์หรือพระเครื่องนั้น นับเป็นการตอบสนองของอุปสงค์กับอุปทาน หรือความต้องการของผู้บริโภคต่อปริมาณการผลิต แม้แต่ในกรณีที่สร้างเพื่อเป็นการสืบพระศาสนา การประกอบกุศล หรือการสร้างเพื่อรองรับกับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะหากมีการสร้างเฉพาะเท่าที่ปรารถนาในช่วงเวลานั้น พระเครื่องก็อาจกลายเป็นโบราณวัตถุที่น้อยคนจะรู้จัก และไม่แพร่หลายเช่นปัจจุบัน สล็อตออนไลน์ นอกจากนี้ยังพบว่า วิวัฒนาการในการสร้างพระพิมพ์หรือพระเครื่อง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทางพุทธศิลปะ หรือวัสดุที่นำมาเป็นทิพสัมภาระ (วัสดุต่างๆ) ในการสร้าง รวมทั้งกรรมวิธีการสร้าง ความหลากหลายทางกายภาพของพระเครื่องดังกล่าวเป็นจุดที่นำมาซึ่งการศึกษาค้นคว้าเอกลักษณ์เฉพาะของพระพิมพ์หรือพระเครื่องแต่ละประเภท แต่ละตระกูล จนเกิดมีการจำแนก แยกแยะ […]

Continue reading