Month: June 2021

หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล – วัดบ้านคุ้ม ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล เป็นแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรม สายหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ฝ่ายมหานิกาย ที่มีอาจาระงดงาม ไม่ติดที่ไม่ติดวัด สมณะสันโดษเป็นที่สุด หลวงปู่มั่นได้กล่าวกับ พระอาจารย์ทองรัตน์ ครั้งหนึ่งว่า “จิตท่านเท่ากับจิตเราแล้ว จงไปเทศนาอบรมสั่งสอนได้ ด้วยเห็นว่าหลวงปู่เป็นพระแล้ว ปฏิบัติดีแล้วเป็นพระแท้จริง หลวงปู่มั่นจึงไม่ญัตติให้เป็นธรรมยุต ดังลูกศิษย์รูปอื่นๆ หลวงปู่ท่องรัตน์ จึงเป็นพระภิกษุผู้ประสานติดต่อภิกษุสงฆ์มหานิกายให้เป็นพระป่า ยึดธรรมปฏิบัติตามบูรพาจารย์หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ประวัติ : หลวงปู่ทองรัตน์ […]

Continue reading

พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล

“หลวงปู่เสาร์ เป็นบูรพาจารย์ ของพระกรรมฐาน ทั้งหลาย ในภาคอีสาน แต่ก่อนพระกรรมฐาน ไม่ได้มีมากมาย เหมือนอย่าง สมัยปัจจุบันนี้ เพราะว่าไม่มีใคร ไปศึกษา และนำไปประพฤติปฏิบัติ ไม่มีใคร หอบเอาความรู้ จากพระไตรปิฏก มาสอนคน โดยมากสมัยก่อน เทศน์ ไปตามหนังสือ อ่านให้โยมฟัง พออ่านเสร็จ โยมก็สาธุ นึกว่าได้บุญแล้ว และก็พากันกลับบ้าน บางวันเทศน์ […]

Continue reading

พระอาจารย์สีลา อิสสโร

“หลวงปู่สีลา อิสสโร – เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กอปรด้วยศีลและธรรม มีศีลาจารวัตรที่งดงาม เป็นพระที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย คำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์สายพระป่า” ประวัติ : พระอาจารย์สีลา อิสสโร – วัดอิสระธรรม จ.สกลนครนามเดิม : สีลา กรมแสนพิมพ์ สล็อตออนไลน์ เกิด : เป็นบุตรคนโต […]

Continue reading

พระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ)

“เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นพระคณาจารย์ที่รู้จักกันดี ด้วยวัตรอันปฏิบัติอันงดงามเป็นที่เคราพศรัทธาของชาวพุทธทุกชนชั้น ท่านถึงพร้อมด้วยบุญบารมีและอิทธิบารมี พระเครื่องของท่านมีปาฏิหาริย์ศักดิ์สิทธิ์ มีประสบการณ์เล่าขานมากมายจกเหนือจดใต้ทั่วประเทศไทย จนกลายเป็นพระหลักยอดนิยมของเมืองไทย”นามเดิม : โต๊ะ กำเนิด : 27 มีนาคม พ.ศ. 2430 สถานที่เกิด : – สล็อตออนไลน์ บิดา/มารดา : นายพลอย และนางทับ […]

Continue reading

พระอาจารย์แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย บ้านหนองถ้อย ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

นามเดิม : แว่น ทุมกิจจะ เกิด : วันเสาร์ เดือน ๔ ข้างแรม พ.ศ. ๒๔๕๓ สถานที่เกิด : บ้านบัว อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร บิดา/มารดา : บิดา นายวันดี ทุมกิจจะ , […]

Continue reading

พระพุทธศาสนากับมังสวิรัติ

สมัยหนึ่ง ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ พระเทวทัตพร้อมด้วยพระโกกาลิกะ พระกฏโมรกติสสกะ พระขัณฑเทวีบุตร และพระสมุทททัตต์ เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ กราบทูลขอวัตถุ ๕ ประการ ดังนี้ (๑) ภิกษุควรอยู่ป่าตลอดชีวิต (๒) ภิกษุควรเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิต (๓) ภิกษุควรถือผ้าบังสุกุลตลอดชีวิต (๔) ภิกษุควรอยู่โคนไม้ตลอดชีวิต (๕) ภิกษุไม่ควรฉันปลาและเนื้อ พระพุทธตรัสห้ามว่า […]

Continue reading

วิวัฒนาการในการศึกษาพระเครื่อง

วิวัฒนาการในการศึกษาพระเครื่อง จากข้อมูลที่ปรากฏเบื้องต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การเกิดพระพิมพ์หรือพระเครื่องนั้น นับเป็นการตอบสนองของอุปสงค์กับอุปทาน หรือความต้องการของผู้บริโภคต่อปริมาณการผลิต แม้แต่ในกรณีที่สร้างเพื่อเป็นการสืบพระศาสนา การประกอบกุศล หรือการสร้างเพื่อรองรับกับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะหากมีการสร้างเฉพาะเท่าที่ปรารถนาในช่วงเวลานั้น พระเครื่องก็อาจกลายเป็นโบราณวัตถุที่น้อยคนจะรู้จัก และไม่แพร่หลายเช่นปัจจุบัน สล็อตออนไลน์ นอกจากนี้ยังพบว่า วิวัฒนาการในการสร้างพระพิมพ์หรือพระเครื่อง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทางพุทธศิลปะ หรือวัสดุที่นำมาเป็นทิพสัมภาระ (วัสดุต่างๆ) ในการสร้าง รวมทั้งกรรมวิธีการสร้าง ความหลากหลายทางกายภาพของพระเครื่องดังกล่าวเป็นจุดที่นำมาซึ่งการศึกษาค้นคว้าเอกลักษณ์เฉพาะของพระพิมพ์หรือพระเครื่องแต่ละประเภท แต่ละตระกูล จนเกิดมีการจำแนก แยกแยะ […]

Continue reading

กรรมวิธีและวัตถุดิบในการสร้างพระ

กรรมวิธีและวัตถุดิบในการสร้างพระ กรรมวิธีการสร้างพระ สามารถจำแนกตามลักษณะของวัตถุดิบในการจัดสร้างเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทพระเครื่อง และ ประเภทเครื่องราง ประเภทพระเครื่อง ได้แบ่งการสร้างพระเครื่องออกเป็น การสร้างพระเนื้อดิน การสร้างพระเนื้อชิน การสร้างพระเนื้อผง การสร้างพระเนื้อโลหะ ประเภทพระหล่อ พระปั้ม พระฉีด การสร้างพระเนื้อว่าน การสร้างพระจากวัสดุอื่นๆ การสร้างพระเนื้อดิน สล็อตออนไลน์ พระเนื้อดิน นับเป็นพระที่มีอายุการสร้างเก่าแก่ที่สุด โดยการนำดินอันเป็นวัสดุหาง่าย […]

Continue reading

มูลเหตุของการสะสมพระ

เหตุที่ พระบูชาและพระพิมพ์หรือพระเครื่อง สืบทอดมาให้พบเห็นจนถึงปัจจุบันเกิดจากมูลเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ ความศรัทธาและการสะสม ความศรัทธา ก่อเกิดแรงจูงใจ มีแรงดลบันดาลใจให้สร้างรูปปฏิมากรรมต่าง ๆ จนกลายมาเป็นโบราณสถาน และโบราณวัตถุในปัจจุบันและศรัทธานั้นเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ ความเคารพนับถือยกย่องเชิดชู จึงต้องการสร้างวัตถุที่ทรงคุณค่ามาทำการสักการบูชาจนแสดงออกมาเป็นปฏิมากรรมต่าง ๆ รวมถึงความศรัทธาความเชื่อในกุศลผลบุญที่จะได้รับจากการได้สร้าง ได้ดำรงไว้ และสืบทอดพระศาสนาในรูปแบบของการสร้างพระพุทธปฏิมาเก็บไว้ตามกรุต่าง ๆ ก็เป็นผลมาจากความศรัทธาในพระศาสนาทั้งสิ้น การสะสม […]

Continue reading

พระมหาสิทธิการแดง วัดอัมพวันเจติยาราม เหรียญเก่า ๒๔๖๖ ที่คนเฒ่าคนแก่ใช้กันจนเหลือแต่แก่น

พระมหาสิทธิการแดง วัดอัมพวันเจติยาราม หรือท่านเจ้าคุณพระมหาสิทธิการ ญาณรักขิต วิจิตรมุนี สังฆปาโมกข์(แดง) หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า พระอธิการแดง วัดอัมพวัน อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม อดีตเจ้าอาวาสองค์ที่ ๔ ของวัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) และเป็นอดีตเจ้าอาวาสองค์ที่ ๕ ของวัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร แห่งบ้านอัมพวา พระมหาสิทธิการแดง นามเดิมชื่อ แดง บิดาชื่อ ม่วง มารดาชื่อ จันทร์ […]

Continue reading