Tag: เรื่องเล่า

พระอิศวร พระผู้บันดาลให้สำเร็จสมปรารถนา ตอนที่ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ได้อ่านหนังสือเรื่อง พระอิศวร พระผู้บันดาลให้สมปรารถนา ของคุณทิพจักร ขออนุโมทนา ในส่วนที่เผยแพร่ให้คนได้รู้จัก แต่เนื้อหายังอ่อนทางวิชาการอยู่มาก เราจึงขอนำเสนอพระอิศวรในอีกแง่มุมหนึ่ง ที่คุณทิพจักรไม่ได้ลงไว้เพื่อผู้อ่านได้เสริมความรู้ slotxo ประเทศอินเดียเป็นดินแดนแห่งศาสนาปรัชญาชีวิต เป็นต้นกำเนิดอารยธรรมของภาคพื้นเอเชีย ลัทธิความเชื่อถือในศาสนาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดระบบการปกครองที่มีระเบียบแบบแผนตั้งแต่เกิด จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ประเพณีเกี่ยวกับการดำรงชีวิต ด้วยศาสนกิจการสร้างปูชนียสถาน รูปเคารพ เพื่อสืบต่อการดำรงศาสนา ซึ่งศาสนาเป็นโครงสร้างสำคัญที่สุดของสังคมรวมทั้งเป็นที่มาหรือปฐมเหตุของการอยู่ร่วมกันโดยสันติของคนในสังคม นักบวชในสมัยโบราณมีการบำเพ็ญภาวนา การบูชาไฟ […]

Continue reading

พระอิศวร พระผู้บันดาลให้สำเร็จสมปรารถนา ตอนที่ 2

คัมภีร์ของพวกที่นับถือลัทธิไศวนิกาย ทำให้ทราบว่าพระศิวะเทพนี้คือวิญญาณของจักรวาลทรงมีพระวรกายเป็นสีขาว มี ๓ พระเนตร พระเนตรที่ ๓ สถิตอยู่กลางหน้าผาก มีลักษณะตั้งขึ้นตรงๆ พระเนตรประหลาดดวงนี้มีอานุภาพมากอาจบันดาลให้เป็นไฟเผาผลาญได้ทุกอย่าง โดยปกติแล้วพระเนตรนี้มักจะปิดอยู่เสมอ บางเหตุการณ์หรือปางอวตารที่พระเป็นเจ้าแสดงอิทธิฤทธิ์พระองค์จะเปิดพระเนตรที่ ๓ ซึ่งจะเกิดไฟร้อนแรงพุ่งออกมาทันที พระเนตรดวงนี้ชาวฮินดูเชื่อกันว่า หมายถึง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต พระเกศาของศิวะเทพมีลักษณะเป็นมุ่นขมวดอย่างผมฤาษีหรือมุ่นขมวดเป็นรูปชฎารุงรัง เส้นพระเกศามีสีแดงสยายคล้ายกับแสงพระอาทิตย์ พระศิวะมี ๑ พักตร์บางปางมี ๔ […]

Continue reading